Neděle 3. března 2024

desktop v4.2.1

Zásady ochrany osobních údajů - Root Nation

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na všechny informace, které web obsahuje Root Nation, umístěný na názvu domény root-nation.com může získat o Uživateli při používání webu.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující podmínky:

1.1.1. „Správa stránek – zaměstnanci pověření správou stránek, jednající jménem Root Nation, které organizují a provádějí zpracování osobních údajů, jakož i určují účel zpracování osobních údajů, skladbu osobních údajů ke zpracování, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2 „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).

1.1.3 „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděné s využitím nástrojů automatizace nebo bez použití takových nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, evidence, systematizace, shromažďování, uložení, upřesnění (aktualizace, změna), vytěžení, použití, přenos (distribuce, poskytování, zpřístupnění), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů.

1.1.4 „Důvěrnost osobních údajů“ je závazná pro splnění ze strany Provozovatele nebo jiné osoby, která má přístup k osobním údajům, požadavku neumožnit jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo přítomnosti jiného právního základu.

1.1.5. „Uživatelem stránek (dále Uživatel) je osoba, která má přístup na Stránky přes internet a používá Stránky internetového obchodu.

1.1.6 „Cookies“ je malá část dat odeslaná webovým serverem a uložená v počítači Uživatele, která webový klient nebo webový prohlížeč odešle webovému serveru v požadavku HTTP pokaždé, když je učiněn pokus o otevření stránky. odpovídajícího webu.

1.1.7 „IP adresa“ je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti budované podle IP protokolu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Používáním stránek Uživatelem se rozumí souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

2.2 V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat stránky používat.

2.3 Skutečné zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky v doméně root-nation.com, Administrace nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, na které může Uživatel přejít prostřednictvím odkazů dostupných na našich stránkách.

2.4 Administrace webu nekontroluje pravost osobních údajů poskytnutých uživatelem webu.

3. PŘEDMĚT ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví povinnosti Správy webových stránek internetového obchodu ohledně mlčenlivosti a zajištění režimu ochrany soukromí osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy stránek při registraci na stránce. nebo při zadávání objednávky na nákup výletů.

3.2 Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním registračního formuláře na webové stránce https://root-nation.com/ v různých částech a stránkách webu uveďte následující informace:

3.2.1. příjmení, jméno, patronymie Uživatele;

3.2.2. kontaktní telefonní číslo Uživatele;

3.2.3. emailová adresa (e-mail), oznámení o konzultaci;

3.3. Root Nation chrání Data, která jsou automaticky přenášena v procesu prohlížení reklamních bloků a při návštěvě stránek, na kterých je nainstalován systémový statistický skript ("pixel"):

  • IP adresa;
  • informace z cookies;
  • informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který přistupuje k zobrazování reklamy);
  • přístupová doba;
  • adresa stránky, na které se reklamní blok nachází;
  • referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1 Zakázání souborů cookie může zabránit přístupu k některým částem webu Root Nation, které vyžadují autorizaci.

3.3.2 Root Nation shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají za účelem identifikace a řešení technických problémů, ke kontrole zákonnosti provedených finančních plateb.

3.4 Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.) podléhají spolehlivému ukládání a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v čl. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

4. ÚČELY SBĚRU OSOBNÍCH INFORMACÍ PRO UŽIVATELE

4.1 Osobní údaje uživatele Správa stránek Root Nation lze použít za účelem:

4.1.1 Identifikace Uživatele registrovaného na stránce Root Nation.

4.1.2 Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným zdrojům Stránky Root Nation.

4.1.3 Vytvoření zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání zpráv a požadavků souvisejících s používáním Stránky Root Nation, poskytování služeb, vyřizování požadavků a žádostí Uživatele.

4.1.4 Určení polohy Uživatele za účelem zajištění bezpečnosti a zabránění podvodu.

4.1.5 Potvrzení pravosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.

4.1.7. Zpráva od uživatele webu Root Nation o nových příspěvcích na blogu.

4.1.8 Poskytování účinné zákaznické a technické podpory uživateli v případě problémů souvisejících s používáním stránek Root Nation.

4.1.9 Poskytovat Uživateli jeho souhlas, aktualizace, newslettery a další informace jménem Root Nation nebo jménem společníků.

4.1.10. Provádění reklamních aktivit se souhlasem Uživatele.

4.1.11. poskytování přístupu Uživateli na stránky nebo služby partnerů Root Nation přijímat produkty, aktualizace a služby.

5. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zpracování osobních údajů Uživatele je prováděno bez časového omezení, jakýmkoli zákonným způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím nástrojů automatizace nebo bez použití takových nástrojů.

5.2 Osobní údaje Uživatele mohou být předány oprávněným státním orgánům pouze z důvodů a způsobem stanoveným zákonem.

5.4 V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů informuje Správa stránek Uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů.

5.5 Správa stránek přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před nezákonným nebo náhodným přístupem, zničením, zkreslením, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným nezákonným jednáním třetích osob.

5.6 Správa stránek společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo prozrazením osobních údajů Uživatele.

6. POVINNOSTI STRAN

6.1 Uživatel je povinen:

6.1.1 Poskytnout informace o osobních údajích nezbytných pro používání stránek Root Nation.

6.1.2. Aktualizovat a doplnit poskytnuté informace o osobních údajích v případě změn těchto informací.

6.2 Správa stránek je povinna:

6.2.1 Používat obdržené informace výhradně pro účely uvedené v článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2 Zajistit, aby důvěrné informace byly zachovány jako důvěrné, nebyly zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, jakož i neprodávaly, nevyměňovaly, nezveřejňovaly nebo jinak nesdělovaly předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou doložky 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3 Přijmout opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů Uživatele v souladu s postupem, který se obvykle používá k ochraně tohoto druhu informací v rámci stávajícího obchodního obratu.

6.2.4 Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku žádosti nebo žádosti Uživatele nebo jeho zákonného zástupce nebo pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě zjištění nespolehlivých osobních údajů nebo nezákonného jednání.

7. ODPOVĚDNOST STRANY

7.1 V případě ztráty nebo zveřejnění důvěrných informací nenese správa stránek odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace:

7.1.1. Stal se veřejným majetkem až do jeho ztráty nebo prozrazení.

7.1.2. Byl přijat od třetí strany předtím, než byl přijat správou webu.

7.1.3. byla zveřejněna se souhlasem Uživatele.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Před podáním žaloby u soudu ve sporech vyplývajících ze vztahů mezi Uživatelem Stránek Root Nation a Správou stránek je povinné podat reklamaci (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2 Příjemce reklamace je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně informovat žadatele o reklamaci o výsledcích posouzení reklamace.

8.3 V případě nedosažení dohody bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnou legislativou.

8.4 Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztahy mezi Uživatelem a Správou stránek se vztahuje současná legislativa.

9. ZMĚNA A VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Uživatel může samostatně sledovat a upravovat složení osobních údajů na stránce profilu. Po autorizaci mohou uživatelé přistupovat na svou osobní stránku na adrese: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 V případě ukončení používání stránek Root Nation, může uživatel odeslat žádost o smazání účtu a osobních údajů e-mailem [chráněno e-mailem]

9.3 Žádost s předmětem „Odebrat můj účet z webu Root Natiion“ musí být odeslána z registrované e-mailové adresy uvedené v profilu uživatele a obsahovat informace z pole uživatelského jména.

9.4 Správa stránek je povinna provést proceduru smazání profilu do 5 pracovních dnů.

10. DODATEČNÉ PODMÍNKY

10.1 Administrace stránek má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

10.2 Nové Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Root Nation, pokud nová verze Zásad ochrany osobních údajů nestanoví jinak.

10.3. Všechny návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů zasílejte na e-mail: [chráněno e-mailem]

10.4 Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na stránce na adrese: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/