Политика за приватност - Root Nation

Оваа Политика за приватност на личните податоци (во натамошниот текст - Политика за приватност) се однесува на сите информации што ги има страницата Root Nation, кој се наоѓа на името на доменот root-nation.com може да добие за Корисникот додека ја користи страницата.

1. ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМИ

1.1 Следниве термини се користат во оваа Политика за приватност:

1.1.1. „Администрација на локацијата - вработени овластени да управуваат со страницата, кои дејствуваат во име на Root Nation, кои ја организираат и вршат обработката на личните податоци, како и ја утврдуваат целта на обработката на личните податоци, составот на личните податоци што треба да се обработуваат, дејствијата (операции) извршени со лични податоци.

1.1.2 „Лични податоци“ - какви било информации кои се однесуваат директно или индиректно на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува (предмет на лични податоци).

1.1.3 „Обработка на лични податоци“ - секое дејство (операција) или збир на дејства (операции) извршени со употреба на алатки за автоматизација или без употреба на такви алатки со лични податоци, вклучувајќи собирање, снимање, систематизација, акумулација, складирање, разјаснување (ажурирање, менување), извлекување, користење, пренос (дистрибуција, обезбедување, пристап), обезличување, блокирање, бришење, уништување на лични податоци.

1.1.4 „Доверливост на личните податоци“ е задолжителна за усогласување од страна на Операторот или друго лице кое има пристап до личните податоци, барањето да не се дозволи нивна дистрибуција без согласност на субјектот на личните податоци или присуство на друга правна основа.

1.1.5. „Корисникот на страницата (во натамошниот текст Корисник) е лице кое има пристап до страницата преку Интернет и ја користи страницата на онлајн продавницата.

1.1.6 „Колачиња“ е мал дел од податоци испратени од веб-серверот и складирани на компјутерот на корисникот, кои веб-клиентот или веб-прелистувачот го испраќаат до веб-серверот во барање HTTP секој пат кога се прави обид да се отвори страницата на соодветната локација.

1.1.7 „IP адреса“ е единствена мрежна адреса на јазол во компјутерска мрежа изградена според IP протоколот.

2. ОПШТИ ОДРЕДБИ

2.1 Користењето на страницата од страна на Корисникот значи договор со оваа Политика за приватност и условите за обработка на личните податоци на Корисникот.

2.2 Во случај на несогласување со условите на Политиката за приватност, Корисникот мора да престане да ја користи страницата.

2.3 Вистинската Политика за приватност се однесува само на локациите во доменот root-nation.com, Администрацијата не контролира и не е одговорна за страниците на трети лица до кои Корисникот може да оди преку врските достапни на нашата страница.

2.4 Администрацијата на веб-страницата не ја проверува автентичноста на личните податоци обезбедени од корисникот на веб-страницата.

3. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

3.1 Оваа Политика за приватност ги утврдува обврските на Администрацијата на веб-страницата на онлајн продавницата во врска со неоткривање и обезбедување режим на заштита на приватноста на личните податоци, што Корисникот ги обезбедува на барање на Администрацијата на страницата при регистрација на страницата или при нарачка за купување на екскурзии.

3.2 Личните податоци дозволени за обработка според оваа Политика за приватност се обезбедени од Корисникот со пополнување на формуларот за регистрација на веб-страницата https://root-nation.com/ во различни делови и страници на страницата, вклучете ги следните информации:

3.2.1. презиме, име, патроним на Корисникот;

3.2.2. телефонски број за контакт на корисникот;

3.2.3. и-мејл адреса (e-mail), известување за консултации;

3.3. Root Nation ги заштитува податоците што автоматски се пренесуваат во процесот на прегледување рекламни блокови и при посета на страници на кои е инсталирана системска статистичка скрипта („пиксел“):

  • IP адреса;
  • информации од колачиња;
  • информации за прелистувачот (или друга програма што пристапува до прикажување на реклами);
  • време за пристап;
  • адресата на страницата на која се наоѓа рекламниот блок;
  • упатувач (адреса на претходната страница).

3.3.1 Оневозможувањето на колачињата може да го спречи пристапот до некои делови од страницата Root Nation, кои бараат овластување.

3.3.2 Root Nation собира статистика за IP адресите на своите посетители. Овие информации се користат за идентификување и решавање на технички проблеми, за контрола на законитоста на извршените финансиски плаќања.

3.4 Сите други лични информации што не се наведени погоре (историја на купување, користени прелистувачи и оперативни системи итн.) се предмет на сигурно складирање и недистрибуција, освен во случаите предвидени во клаузулата 5.2. и 5.3. на оваа Политика за приватност.

4. ЦЕЛИ НА СОБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ КОРИСНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Лични податоци на корисникот Администрација на страницата Root Nation може да се користи за целите на:

4.1.1 Идентификација на корисникот регистриран на страницата Root Nation.

4.1.2 Обезбедување на корисникот пристап до персонализираните ресурси на Сајтот Root Nation.

4.1.3 Воспоставување повратни информации со Корисникот, вклучувајќи испраќање пораки и барања поврзани со користењето на страницата Root Nation, обезбедување на услуги, обработка на барања и апликации од Корисникот.

4.1.4 Одредување на локацијата на корисникот за да се обезбеди безбедност и да се спречи измама.

4.1.5 Потврда за автентичноста и комплетноста на личните податоци обезбедени од Корисникот.

4.1.6. Создавање сметка доколку Корисникот се согласил да креира сметка.

4.1.7. Порака од корисникот на страницата Root Nation за новите објави на блогот.

4.1.8 Обезбедување на корисникот со ефикасна клиентска и техничка поддршка во случај на проблеми поврзани со користењето на страницата Root Nation.

4.1.9 Обезбедување на корисникот со негова согласност, ажурирања, билтени и други информации во име на Root Nation или во име на партнерите.

4.1.10. Спроведување рекламни активности со согласност на Корисникот.

4.1.11. обезбедување на корисникот пристап до страниците или услугите на партнерите Root Nation да примате производи, ажурирања и услуги.

5. МЕТОДИ И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

5.1 Обработката на личните податоци на Корисникот се врши без временско ограничување, на кој било правен начин, вклучително и во информатичките системи за лични податоци со употреба на алатки за автоматизација или без употреба на такви алатки.

5.2 Личните податоци на корисникот може да се пренесат на овластени државни органи само врз основа и на начин утврдени со закон.

5.4 Во случај на губење или откривање на лични податоци, Администрацијата на страницата го информира Корисникот за губење или откривање на лични податоци.

5.5.

5.6 Администрацијата на страницата, заедно со Корисникот, ги презема сите неопходни мерки за да спречи загуби или други негативни последици предизвикани од губење или откривање на личните податоци на Корисникот.

6. ОБВРСКИ НА СТРАНКИТЕ

6.1 Корисникот е должен да:

6.1.1 Обезбедете информации за личните податоци неопходни за користење на страницата Root Nation.

6.1.2. Ажурирајте ги и дополнете ги дадените информации за личните податоци во случај на промени на овие информации.

6.2 Администрацијата на страницата е должна да:

6.2.1 Користете ги добиените информации исклучиво за целите наведени во Клаузула 4 од оваа Политика за приватност.

6.2.2 За да се осигура дека доверливите информации се чуваат доверливи, да не се откриваат без претходна писмена дозвола од Корисникот, како и да не се продаваат, разменуваат, објавуваат или откриваат на други можни начини пренесените лични податоци на Корисникот, со исклучок на клаузула 5.2. и 5.3. на оваа Политика за приватност.

6.2.3 Да се ​​преземат мерки на претпазливост за заштита на доверливоста на личните податоци на Корисникот во согласност со процедурата што вообичаено се користи за заштита на овој вид на информации во постоечкиот деловен промет.

6.2.4 Да ги блокира личните податоци кои се однесуваат на релевантниот Корисник од моментот на апликација или барање од Корисникот или неговиот законски застапник или овластеното тело за заштита на правата на субјектите на лични податоци за периодот на верификација, во случај на откривање на неверодостојни лични податоци или незаконски дејствија.

7. ОДГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1 Во случај на губење или откривање на доверливи информации, Администрацијата на страницата не е одговорна ако овие доверливи информации:

7.1.1. Стана јавна сопственост до нејзиното губење или обелоденување.

7.1.2. Добиено е од трето лице пред да биде примено од Администрацијата на страницата.

7.1.3. беше откриено со согласност на Корисникот.

8. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

8.1 Пред поднесување тужба пред суд во спорови кои произлегуваат од односите помеѓу Корисникот на страницата Root Nation и Администрацијата на локацијата, задолжително поднесување на барање (писмен предлог за доброволно решавање на спорот).

8.2.

8.3 Во случај на неуспех да се постигне договор, спорот ќе биде упатен до судски орган во согласност со постојното законодавство.

8.4 Сегашното законодавство се применува на оваа Политика за приватност и односите помеѓу Корисникот и Администрацијата на страницата.

9. ПРОМЕНА И БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

9.1 Корисникот може самостојно да го следи и прилагодува составот на личните податоци на страницата на профилот. По овластувањето, корисниците можат да пристапат до нивната лична страница на: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Во случај на престанок на користење на страницата Root Nation, корисникот може да испрати барање за бришење на сметката и личните податоци преку е-пошта [заштитена по е-пошта]

9.3.

9.4 Администрацијата на страницата е должна да ја спроведе постапката за бришење на профилот во рок од 5 работни дена.

10. ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

10.1 Администрацијата на страницата има право да прави промени во оваа Политика за приватност без согласност на Корисникот.

10.2 Новата Политика за приватност стапува на сила од моментот кога е објавена на веб-страницата Root Nation, освен ако не е поинаку предвидено со новата верзија на Политиката за приватност.

10.3. Сите предлози или прашања во врска со оваа Политика за приватност треба да се испратат на е-пошта: [заштитена по е-пошта]

10.4 Тековната Политика за приватност е објавена на страницата на: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/