Integritetspolicy - Root Nation

Denna integritetspolicy för personuppgifter (nedan - sekretesspolicyn) gäller all information som webbplatsen Root Nation, som finns på domännamnet root-nation.com kan få om användaren när du använder webbplatsen.

1. DEFINITION AV VILLKOR

1.1 Följande termer används i denna integritetspolicy:

1.1.1. "Webbplatsadministration - anställda som är behöriga att hantera webbplatsen, som agerar på uppdrag av Root Nation, som organiserar och genomför personuppgiftsbehandling, samt bestämmer syftet med personuppgiftsbehandlingen, sammansättningen av personuppgifter som ska behandlas, åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.

1.1.2 "Personuppgifter" - all information som direkt eller indirekt relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person (föremål för personuppgifter).

1.1.3 "Bearbetning av personuppgifter" - varje åtgärd (operation) eller uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med användning av automationsverktyg eller utan användning av sådana verktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extrahering, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.

1.1.4 "Konfidentialitet för personuppgifter" är obligatorisk för efterlevnad av Operatören eller annan person som har tillgång till personuppgifter, kravet att inte tillåta spridning av dem utan samtycke från föremålet för personuppgifter eller närvaron av annan rättslig grund.

1.1.5. "Användaren av webbplatsen (nedan kallad Användaren) är en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen för webbutiken.

1.1.6 "Cookies" är en liten bit data som skickas av webbservern och lagras på Användarens dator, som webbklienten eller webbläsaren skickar till webbservern i en HTTP-förfrågan varje gång ett försök görs att öppna sidan motsvarande webbplats.

1.1.7 "IP-adress" är en unik nätverksadress för en nod i ett datornätverk byggt enligt IP-protokollet.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Användarens användning av webbplatsen innebär överenskommelse med denna integritetspolicy och villkoren för behandling av användarens personuppgifter.

2.2 I händelse av oenighet med villkoren i integritetspolicyn måste användaren sluta använda webbplatsen.

2.3 Den faktiska integritetspolicyn gäller endast för webbplatser på domänen root-nation.com, Administrationen kontrollerar inte och ansvarar inte för tredje parts webbplatser till vilka Användaren kan gå via länkarna som finns på vår webbplats.

2.4 Webbplatsadministrationen kontrollerar inte äktheten av personuppgifter som tillhandahålls av webbplatsanvändaren.

3. ÄMNE FÖR SEKRETESSPOLICY

3.1 Denna integritetspolicy fastställer skyldigheterna för administrationen av webbplatsen för onlinebutiken när det gäller icke-avslöjande och säkerställande av konfidentialitetsskyddet för personuppgifter, som användaren tillhandahåller på begäran av administrationen av webbplatsen under registreringen på webbplatsen eller vid beställning av köp av utflykter.

3.2 Personuppgifter som är tillåtna för behandling enligt denna integritetspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i registreringsformuläret på webbplatsen https://root-nation.com/ i olika avsnitt och sidor på webbplatsen, inkludera följande information:

3.2.1. efternamn, förnamn, patronym för användaren;

3.2.2. användarens kontaktnummer;

3.2.3. e-postadress (e-mail), meddelande om samråd;

3.3. Root Nation skyddar data som automatiskt överförs i processen för visning av reklamblock och när du besöker sidor på vilka ett statistiskt systemskript ("pixel") är installerat:

  • IP-adress;
  • information från cookies;
  • information om webbläsaren (eller annat program som får åtkomst till visningen av reklam);
  • åtkomsttid;
  • adressen till sidan där reklamblocket finns;
  • referrer (adress till föregående sida).

3.3.1 Att inaktivera cookies kan förhindra åtkomst till vissa delar av webbplatsen Root Nation, som kräver tillstånd.

3.3.2 Root Nation samlar in statistik om sina besökares IP-adresser. Denna information används i syfte att identifiera och lösa tekniska problem, för att kontrollera lagligheten av gjorda finansiella betalningar.

3.4 All annan personlig information som inte anges ovan (köphistorik, använda webbläsare och operativsystem, etc.) är föremål för tillförlitlig lagring och icke-distribution, med undantag för de fall som anges i klausulen 5.2. och 5.3. i denna integritetspolicy.

4. SYFTEN MED INSAMLING AV PERSONLIG ANVÄNDARINFORMATION

4.1 Användarens personuppgifter Webbplatsadministration Root Nation kan användas i syfte att:

4.1.1 Identifiering av användaren som är registrerad på webbplatsen Root Nation.

4.1.2 Ge användaren tillgång till personliga resurser på webbplatsen Root Nation.

4.1.3 Skapa feedback med användaren, inklusive att skicka meddelanden och förfrågningar relaterade till användningen av webbplatsen Root Nation, tillhandahållande av tjänster, behandling av förfrågningar och applikationer från Användaren.

4.1.4 Fastställa användarens plats för att säkerställa säkerhet och förhindra bedrägeri.

4.1.5 Bekräftelse av äkthet och fullständighet av personuppgifter som tillhandahålls av Användaren.

4.1.6. Skapande av ett konto om Användaren har samtyckt till att skapa ett konto.

4.1.7. Meddelande från webbplatsanvändaren Root Nation om nya blogginlägg.

4.1.8 Att ge användaren effektiv kund- och teknisk support i händelse av problem relaterade till användningen av webbplatsen Root Nation.

4.1.9 Tillhandahållande till Användaren, med dennes samtycke, av uppdateringar, nyhetsbrev och annan information på uppdrag av Root Nation eller på uppdrag av partners.

4.1.10. Utföra reklamaktiviteter med användarens samtycke.

4.1.11. ge användaren åtkomst till partners webbplatser eller tjänster Root Nation att ta emot produkter, uppdateringar och tjänster.

5. METODER OCH VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONINFORMATION

5.1 Behandlingen av Användarens personuppgifter utförs utan tidsbegränsning, på något lagligt sätt, inklusive i personuppgiftsinformationssystem med användning av automationsverktyg eller utan användning av sådana verktyg.

5.2 Användarens personuppgifter får överföras till auktoriserade statliga myndigheter endast på de grunder och på det sätt som fastställs i lag.

5.4 I händelse av förlust eller utlämnande av personuppgifter informerar Webbplatsadministrationen Användaren om förlust eller utlämnande av personuppgifter.

5.5 Webbplatsadministrationen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda Användarens personliga information från olaglig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, förvanskning, blockering, kopiering, distribution, samt från andra olagliga handlingar från tredje part.

5.6 Webbplatsadministrationen vidtar tillsammans med Användaren alla nödvändiga åtgärder för att förhindra förluster eller andra negativa konsekvenser som orsakas av förlust eller utlämnande av Användarens personuppgifter.

6. PARTERNAS SKYLDIGHETER

6.1 Användaren är skyldig att:

6.1.1 Ge information om personuppgifter som är nödvändiga för att använda webbplatsen Root Nation.

6.1.2. Uppdatera och komplettera den lämnade informationen om personuppgifter vid ändringar av denna information.

6.2 Webbplatsadministrationen är skyldig att:

6.2.1 Använd den mottagna informationen uteslutande för de syften som anges i klausul 4 i denna integritetspolicy.

6.2.2 För att säkerställa att konfidentiell information hålls konfidentiell, inte avslöjas utan föregående skriftligt tillstånd från Användaren, samt att inte sälja, byta, publicera eller på andra möjliga sätt avslöja Användarens överförda personuppgifter, med undantag för klausul 5.2. och 5.3. i denna integritetspolicy.

6.2.3 Att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för Användarens personuppgifter i enlighet med det förfarande som vanligtvis används för att skydda denna typ av information i den befintliga affärsomsättningen.

6.2.4 Att blockera personuppgifter relaterade till den relevanta användaren från och med tidpunkten för ansökan eller begäran från användaren eller dennes juridiska ombud eller det auktoriserade organet för att skydda rättigheterna för personuppgiftspersoner under verifieringsperioden, i händelse av upptäckt otillförlitliga personuppgifter eller olagliga handlingar.

7. PARTERNAS ANSVAR

7.1 I händelse av förlust eller avslöjande av konfidentiell information är webbplatsadministrationen inte ansvarig om denna konfidentiella information:

7.1.1. Blev allmän egendom tills dess förlust eller avslöjande.

7.1.2. Det togs emot från en tredje part innan det togs emot av webbplatsadministrationen.

7.1.3. avslöjades med användarens samtycke.

8. LÖSNING AV TVISTER

8.1 Innan du lämnar in en stämningsansökan i domstol i tvister som härrör från relationer mellan webbplatsanvändaren Root Nation och webbplatsadministrationen är det obligatoriskt att lämna in ett krav (ett skriftligt förslag till frivillig lösning av tvisten).

8.2 Mottagaren av reklamationen ska inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av reklamationen skriftligen informera sökanden om reklamationen om resultatet av prövningen av reklamationen.

8.3 Vid misslyckande att nå en överenskommelse kommer tvisten att hänskjutas till en rättslig myndighet i enlighet med gällande lagstiftning.

8.4 Gällande lagstiftning gäller för denna integritetspolicy och relationerna mellan användaren och webbplatsens administration.

9. ÄNDRA OCH RADERA AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Användaren kan självständigt övervaka och justera sammansättningen av personuppgifter på profilsidan. Efter auktorisering kan användare komma åt sin personliga sida på: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Vid uppsägning av användningen av webbplatsen Root Nation, kan användaren skicka en begäran om att radera kontot och personuppgifter via e-post [e-postskyddad]

9.3 Förfrågan med ämnet "Ta bort mitt konto från Root Natiion-webbplatsen" måste skickas från den registrerade e-postadressen som anges i användarens profil och innehålla information från användarnamnsfältet.

9.4 Webbplatsadministrationen är skyldig att genomföra profilraderingsproceduren inom 5 arbetsdagar.

10. YTTERLIGARE VILLKOR

10.1 Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i denna Integritetspolicy utan Användarens medgivande.

10.2 Den nya integritetspolicyn träder i kraft från det att den publiceras på webbplatsen Root Nation, om inte annat anges i den nya versionen av sekretesspolicyn.

10.3. Alla förslag eller frågor angående denna integritetspolicy ska skickas till e-post: [e-postskyddad]

10.4 Den aktuella integritetspolicyn publiceras på sidan på: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/