Chính sách bảo mật - Root Nation

Chính sách Bảo mật dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi là - Chính sách Bảo mật) áp dụng cho tất cả các thông tin mà trang Root Nation, nằm trên tên miền root-nation.com có thể nhận được về Người dùng khi sử dụng trang web.

1. ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU KHOẢN

1.1 Các điều khoản sau được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này:

1.1.1. "Quản trị trang web - nhân viên được ủy quyền quản lý trang web, thay mặt cho Root Nation, tổ chức và thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân được xử lý, các hành động (hoạt động) được thực hiện với dữ liệu cá nhân.

1.1.2 "Dữ liệu cá nhân" - bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được (đối tượng của dữ liệu cá nhân).

1.1.3 "Xử lý dữ liệu cá nhân" - bất kỳ hành động (hoạt động) hoặc tập hợp các hành động (hoạt động) nào được thực hiện với việc sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi), trích xuất, sử dụng, chuyển giao (phân phối, cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, xóa, hủy dữ liệu cá nhân.

1.1.4 "Bảo mật dữ liệu cá nhân" là bắt buộc đối với sự tuân thủ của Nhà điều hành hoặc người khác có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, yêu cầu không cho phép phân phối dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc sự hiện diện của cơ sở pháp lý khác.

1.1.5. “Người dùng của trang (sau đây gọi là Người dùng) là người có quyền truy cập vào Trang qua Internet và sử dụng Trang của cửa hàng trực tuyến.

1.1.6 "Cookie" là một phần nhỏ dữ liệu được gửi bởi máy chủ web và được lưu trữ trên máy tính của Người dùng, mà máy khách web hoặc trình duyệt web sẽ gửi đến máy chủ web trong một yêu cầu HTTP mỗi khi cố gắng mở trang của trang web tương ứng.

1.1.7 "Địa chỉ IP" là địa chỉ mạng duy nhất của một nút trong mạng máy tính được xây dựng theo giao thức IP.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1 Việc Người dùng sử dụng trang web có nghĩa là đồng ý với Chính sách Bảo mật này và các điều khoản xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.

2.2 Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật, Người dùng phải ngừng sử dụng trang web.

2.3 Chính sách bảo mật thực tế chỉ áp dụng cho các trang web trong miền root-nation.com, Ban Quản trị không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba mà Người dùng có thể đi qua các liên kết có sẵn trên trang web của chúng tôi.

2.4 Ban quản trị trang web không kiểm tra tính xác thực của dữ liệu cá nhân do người sử dụng trang web cung cấp.

3. CHỦ THỂ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

3.1 Chính sách Bảo mật này thiết lập các nghĩa vụ của Ban quản trị trang web của cửa hàng trực tuyến liên quan đến việc không tiết lộ và đảm bảo chế độ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp theo yêu cầu của Ban quản trị trang web trong quá trình đăng ký trên trang web hoặc khi đặt hàng để mua các chuyến du ngoạn.

3.2 Dữ liệu cá nhân được phép xử lý theo Chính sách Bảo mật này được Người dùng cung cấp bằng cách điền vào mẫu đăng ký trên trang web https: //root-nation.com/ trong các phần và trang khác nhau của trang web, hãy bao gồm thông tin sau:

3.2.1. họ, tên, tên viết tắt của Người dùng;

3.2.2. số điện thoại liên hệ của Người dùng;

3.2.3. địa chỉ email (e-mail), thông báo tham vấn;

3.3. Root Nation bảo vệ Dữ liệu được truyền tự động trong quá trình xem các khối quảng cáo và khi truy cập các trang có cài đặt tập lệnh thống kê hệ thống ("pixel"):

  • Địa chỉ IP;
  • thông tin từ cookie;
  • thông tin về trình duyệt (hoặc chương trình khác truy cập vào hiển thị quảng cáo);
  • thời gian truy cập;
  • địa chỉ của trang mà khối quảng cáo được đặt trên đó;
  • người giới thiệu (địa chỉ của trang trước).

3.3.1 Việc tắt cookie có thể ngăn cản quyền truy cập vào một số phần của trang web Root Nation, yêu cầu ủy quyền.

3.3.2 Root Nation thu thập số liệu thống kê về địa chỉ IP của khách truy cập. Thông tin này được sử dụng cho mục đích xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, để kiểm soát tính hợp pháp của các khoản thanh toán tài chính được thực hiện.

3.4 Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác không được nêu ở trên (lịch sử mua hàng, trình duyệt và hệ điều hành đã sử dụng, v.v.) phải được lưu trữ đáng tin cậy và không được phân phối, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong điều khoản 5.2. và 5.3. của Chính sách Bảo mật này.

4. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN

4.1 Dữ liệu cá nhân của người dùng Quản trị trang web Root Nation có thể sử dụng cho mục đích:

4.1.1 Nhận dạng Người dùng đã đăng ký trên trang web Root Nation.

4.1.2 Cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các tài nguyên được cá nhân hóa của Trang web Root Nation.

4.1.3 Thiết lập phản hồi với Người dùng, bao gồm gửi tin nhắn và yêu cầu liên quan đến việc sử dụng Trang web Root Nation, cung cấp dịch vụ, xử lý các yêu cầu và ứng dụng từ Người dùng.

4.1.4 Xác định vị trí của Người dùng để đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận.

4.1.5 Xác nhận tính xác thực và đầy đủ của dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp.

4.1.6. Tạo tài khoản nếu Người dùng đã đồng ý tạo tài khoản.

4.1.7. Thông báo từ Người dùng Trang web Root Nation về các bài đăng blog mới.

4.1.8 Cung cấp cho Người dùng sự hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật hiệu quả trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc sử dụng Trang web Root Nation.

4.1.9 Thay mặt cho Người dùng đồng ý, cập nhật, bản tin và các thông tin khác Root Nation hoặc thay mặt cho các đối tác.

4.1.10. Thực hiện các hoạt động quảng cáo khi được sự đồng ý của Người sử dụng.

4.1.11. cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ của đối tác Root Nation để nhận sản phẩm, cập nhật và dịch vụ.

5. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

5.1 Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện không giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách thức hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân có sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.

5.2 Dữ liệu cá nhân của Người dùng chỉ có thể được chuyển giao cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở và theo cách thức được pháp luật thiết lập.

5.4 Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân, Ban quản trị trang web sẽ thông báo cho Người dùng về việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân.

5.5 Ban quản trị trang web thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi sự truy cập bất hợp pháp hoặc tình cờ, phá hủy, bóp méo, chặn, sao chép, phân phối, cũng như các hành động bất hợp pháp khác của bên thứ ba.

5.6 Ban quản trị trang web, cùng với Người dùng, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa tổn thất hoặc các hậu quả tiêu cực khác gây ra bởi việc mất hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người dùng.

6. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

6.1 Người dùng có nghĩa vụ:

6.1.1 Cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân cần thiết để sử dụng trang web Root Nation.

6.1.2. Cập nhật và bổ sung thông tin đã cung cấp về dữ liệu cá nhân trong trường hợp thay đổi thông tin này.

6.2 Ban quản trị trang web có nghĩa vụ:

6.2.1 Sử dụng thông tin nhận được độc quyền cho các mục đích quy định tại Khoản 4 của Chính sách Bảo mật này.

6.2.2 Để đảm bảo rằng thông tin bí mật được giữ bí mật, không được tiết lộ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người dùng, cũng như không bán, trao đổi, xuất bản hoặc tiết lộ theo những cách có thể khác về dữ liệu cá nhân đã chuyển của Người dùng, ngoại trừ điều khoản 5.2. và 5.3. của Chính sách Bảo mật này.

6.2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân của Người dùng theo quy trình thường được sử dụng để bảo vệ loại thông tin này trong hoạt động kinh doanh hiện có.

6.2.4 Chặn dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng có liên quan ngay từ thời điểm Người dùng nộp đơn hoặc yêu cầu bởi Người dùng hoặc đại diện hợp pháp của họ hoặc cơ quan được ủy quyền để bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân trong thời gian xác minh, trong trường hợp phát hiện dữ liệu cá nhân không đáng tin cậy hoặc các hành động bất hợp pháp.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

7.1 Trong trường hợp mất hoặc tiết lộ Thông tin bí mật, Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm nếu thông tin bí mật này:

7.1.1. Trở thành tài sản công cho đến khi bị mất hoặc bị lộ.

7.1.2. Nó đã được nhận từ một bên thứ ba trước khi nó được nhận bởi Ban quản trị trang web.

7.1.3. đã được tiết lộ với sự đồng ý của Người sử dụng.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1 Trước khi khởi kiện ra tòa án trong các tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa Người sử dụng trang web Root Nation và Ban quản trị địa điểm, bắt buộc phải gửi đơn kiện (một văn bản đề xuất tự nguyện giải quyết tranh chấp).

8.2.Người nhận yêu cầu bồi thường, trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu, thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu về kết quả xem xét khiếu nại.

8.3 Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được chuyển đến cơ quan tài phán theo quy định của pháp luật hiện hành.

8.4 Pháp luật hiện hành áp dụng cho Chính sách bảo mật này và các mối quan hệ giữa Người dùng và Ban quản trị trang web.

9. THAY ĐỔI VÀ XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

9.1 Người dùng có thể theo dõi và điều chỉnh thành phần dữ liệu cá nhân trên trang hồ sơ một cách độc lập. Sau khi cấp quyền, người dùng có thể truy cập trang cá nhân của mình tại địa chỉ: https: //root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Trong trường hợp chấm dứt sử dụng trang web Root Nation, người dùng có thể gửi yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân bằng e-mail [email được bảo vệ]

9.3 Yêu cầu với chủ đề "Xóa tài khoản của tôi khỏi trang web Root Natiion" phải được gửi từ địa chỉ e-mail đã đăng ký được chỉ định trong hồ sơ của người dùng và chứa thông tin từ trường tên người dùng.

9.4 Ban quản trị trang có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xóa hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc.

10. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

10.1 Ban quản trị trang web có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này mà không cần sự đồng ý của Người dùng.

10.2 Chính sách Bảo mật mới có hiệu lực kể từ thời điểm nó được đăng trên trang web Root Nation, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản mới của Chính sách quyền riêng tư.

10.3. Tất cả các đề xuất hoặc câu hỏi liên quan đến Chính sách Bảo mật này sẽ được gửi đến e-mail: [email được bảo vệ]

10.4 Chính sách Bảo mật hiện tại được đăng trên trang tại: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/