Неделя, 25 февруари 2024 г

работен плот v4.2.1

Политика за поверителност – Root Nation

Настоящата Политика за поверителност на личните данни (наричана по-долу - Политиката за поверителност) се прилага за цялата информация, която сайтът Root Nation, разположен на името на домейна root-nation.com може да получи информация за Потребителя, докато използва сайта.

1. ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ

1.1 В тази Политика за поверителност се използват следните термини:

1.1.1. „Администрация на сайта – служители, упълномощени да управляват сайта, действащи от името на Root Nation, които организират и извършват обработка на лични данни, както и определят целта на обработката на личните данни, състава на личните данни, които се обработват, действия (операции), извършвани с лични данни.

1.1.2 „Лични данни“ – всяка информация, отнасяща се пряко или непряко до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (субект на лични данни).

1.1.3 „Обработване на лични данни“ – всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършвани с помощта на средства за автоматизация или без използването на такива инструменти с лични данни, включително събиране, запис, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), деперсонализация, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.

1.1.4 „Поверителност на личните данни“ е задължително за спазване от Оператора или друго лице, което има достъп до личните данни, изискването да не се допуска тяхното разпространение без съгласието на субекта на личните данни или наличието на друго правно основание.

1.1.5. „Потребител на сайта (наричано по-долу Ползвателят) е лице, което има достъп до Сайта чрез Интернет и използва Сайта на онлайн магазина.

1.1.6 „Бисквитките“ са малка част от данните, изпратени от уеб сървъра и съхранявани на компютъра на потребителя, които уеб клиентът или уеб браузърът изпраща на уеб сървъра в HTTP заявка всеки път, когато се прави опит за отваряне на страницата на съответния сайт.

1.1.7 "IP адрес" е уникален мрежов адрес на възел в компютърна мрежа, изградена по IP протокола.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Използването на сайта от Потребителя означава съгласие с тази Политика за поверителност и условията за обработка на личните данни на Потребителя.

2.2 В случай на несъгласие с условията на Политиката за поверителност, Потребителят трябва да спре да използва сайта.

2.3 Действителната Политика за поверителност се прилага само за сайтове в домейна root-nation.com, Администрацията не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, до които Потребителят може да премине през връзките, налични на нашия сайт.

2.4 Администрацията на уебсайта не проверява автентичността на личните данни, предоставени от потребителя на уебсайта.

3. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3.1 Настоящата Политика за поверителност установява задълженията на Администрацията на уебсайта на онлайн магазина относно неразкриването и осигуряването на режим на защита на поверителността на личните данни, които Потребителят предоставя по искане на Администрацията на сайта по време на регистрация в сайта. или при поръчка за закупуване на екскурзии.

3.2 Личните данни, разрешени за обработка съгласно тази Политика за поверителност, се предоставят от Потребителя чрез попълване на регистрационната форма на уебсайта https://root-nation.com/ в различни раздели и страници на сайта, включват следната информация:

3.2.1. фамилия, собствено име, бащино име на потребителя;

3.2.2. телефон за връзка с Потребителя;

3.2.3. имейл адрес (e-mail), известие за консултация;

3.3. Root Nation защитава Данните, които се предават автоматично в процеса на разглеждане на рекламни блокове и при посещение на страници, на които е инсталиран системен статистически скрипт („пиксел“):

  • IP адрес;
  • информация от бисквитки;
  • информация за браузъра (или друга програма, която има достъп до показването на реклама);
  • време за достъп;
  • адреса на страницата, на която се намира рекламният блок;
  • референт (адрес на предишната страница).

3.3.1 Деактивирането на бисквитките може да попречи на достъпа до някои части на сайта Root Nation, които изискват оторизация.

3.3.2 Root Nation събира статистика за IP адресите на своите посетители. Тази информация се използва с цел идентифициране и разрешаване на технически проблеми, за контрол на законосъобразността на извършените финансови плащания.

3.4 Всяка друга лична информация, която не е посочена по-горе (история на покупките, използвани браузъри и операционни системи и т.н.), подлежи на надеждно съхранение и неразпространение, с изключение на случаите, предвидени в клауза 5.2. и 5.3. от настоящата Политика за поверителност.

4. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Лични данни на потребителя Администрация на сайта Root Nation може да се използва за целите на:

4.1.1 Идентификация на потребителя, регистриран в сайта Root Nation.

4.1.2 Предоставяне на потребителя на достъп до персонализирани ресурси на сайта Root Nation.

4.1.3 Установяване на обратна връзка с Потребителя, включително изпращане на съобщения и заявки, свързани с използването на Сайта Root Nation, предоставяне на услуги, обработка на заявки и заявки от Потребителя.

4.1.4 Определяне на местоположението на Потребителя с цел осигуряване на сигурност и предотвратяване на измами.

4.1.5 Потвърждение за автентичност и пълнота на личните данни, предоставени от Потребителя.

4.1.6. Създаване на акаунт, ако потребителят се е съгласил да създаде акаунт.

4.1.7. Съобщение от потребителя на сайта Root Nation за нови публикации в блогове.

4.1.8 Предоставяне на потребителя на ефективна клиентска и техническа поддръжка в случай на проблеми, свързани с използването на сайта Root Nation.

4.1.9 Предоставяне на потребителя на неговото съгласие, актуализации, бюлетини и друга информация от името на Root Nation или от името на партньори.

4.1.10. Извършване на рекламни дейности със съгласието на Потребителя.

4.1.11. предоставяне на достъп на Потребителя до сайтове или услуги на партньори Root Nation за получаване на продукти, актуализации и услуги.

5. МЕТОДИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

5.1 Обработването на личните данни на Потребителя се извършва без ограничение във времето, по какъвто и да е законен начин, включително в информационни системи за лични данни с използването на инструменти за автоматизация или без използването на такива инструменти.

5.2 Личните данни на Потребителя могат да бъдат предавани на упълномощени държавни органи само на основанията и по реда, определени от закона.

5.4 В случай на загуба или разкриване на лични данни, Администрацията на сайта информира Потребителя за загубата или разкриването на лични данни.

5.5 Администрацията на сайта предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неправомерен или случаен достъп, унищожаване, изкривяване, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети лица.

5.6 Администрацията на сайта, заедно с Потребителя, предприема всички необходими мерки за предотвратяване на загуби или други негативни последици, причинени от загубата или разкриването на личните данни на Потребителя.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1 Потребителят е длъжен:

6.1.1 Предоставете информация за личните данни, необходими за използването на сайта Root Nation.

6.1.2. Актуализирайте и допълвайте предоставената информация за личните данни в случай на промени в тази информация.

6.2 Администрацията на сайта се задължава:

6.2.1 Използвайте получената информация изключително за целите, посочени в точка 4 от тази Политика за поверителност.

6.2.2 За да се гарантира, че поверителната информация се пази като поверителна, че няма да бъде разкривана без предварителното писмено разрешение на Потребителя, както и да не продава, обменя, публикува или разкрива по други възможни начини прехвърлените лични данни на Потребителя, с изключение на клауза 5.2. и 5.3. от настоящата Политика за поверителност.

6.2.3 Да вземе предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни на Потребителя в съответствие с процедурата, която обикновено се използва за защита на този вид информация в съществуващия бизнес оборот.

6.2.4 Да блокира личните данни, свързани със съответния Потребител, от момента на подаване на заявление или искане от Потребителя или негов законен представител или от упълномощения орган за защита на правата на субектите на лични данни за периода на проверка, в случай на откриване. на ненадеждни лични данни или незаконни действия.

7. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1 В случай на загуба или разкриване на Поверителна информация, Администрацията на сайта не носи отговорност, ако тази поверителна информация:

7.1.1. Стана публична собственост до загубата или разкриването му.

7.1.2. Получен е от трета страна, преди да бъде получен от Администрацията на сайта.

7.1.3. е разкрит със съгласието на потребителя.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1 Преди завеждане на дело в съда при спорове, произтичащи от отношения между Потребителя на сайта Root Nation и Администрацията на сайта е задължително предявяването на рекламация (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).

8.2 Получателят на рекламацията, в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на рекламацията, информира писмено заявителя на рекламацията за резултатите от разглеждането на рекламацията.

8.3 В случай на непостигане на споразумение, спорът ще бъде отнесен до съдебен орган в съответствие с действащото законодателство.

8.4 За тази Политика за поверителност и отношенията между Потребителя и Администрацията на сайта се прилага действащото законодателство.

9. ПРОМЯНА И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1 Потребителят може самостоятелно да наблюдава и коригира състава на личните данни на страницата на профила. След оторизация потребителите могат да получат достъп до личната си страница на адрес: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 В случай на прекратяване на ползването на сайта Root Nation, потребителят може да изпрати искане за изтриване на акаунт и лични данни по имейл [имейл защитен]

9.3 Искането с тема „Премахване на моя акаунт от сайта на Root Natiion“ трябва да бъде изпратено от регистрирания имейл адрес, посочен в потребителския профил и да съдържа информация от полето за потребителско име.

9.4 Администрацията на сайта се задължава да извърши процедурата по изтриване на профил в рамките на 5 работни дни.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

10.1 Администрацията на сайта има право да прави промени в тази Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.

10.2 Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента, в който е публикувана на уебсайта Root Nation, освен ако не е предвидено друго в новата версия на Политиката за поверителност.

10.3. Всички предложения или въпроси относно тази Политика за поверителност трябва да се изпращат на имейл: [имейл защитен]

10.4 Текущата Политика за поверителност е публикувана на страницата на: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/