Srijeda, 21. februar 2024

desktop v4.2.1

Politika privatnosti - Root Nation

Ova Politika privatnosti ličnih podataka (u daljem tekstu – Politika privatnosti) primjenjuje se na sve informacije koje stranica Root Nation, koji se nalazi na nazivu domene root-nation.com može dobiti informacije o korisniku tokom korištenja stranice.

1. DEFINICIJA POJMOVA

1.1 U ovoj Politici privatnosti koriste se sljedeći termini:

1.1.1. „Administracija sajta – zaposleni ovlašćeni za upravljanje sajtom, koji nastupaju u ime Root Nation, koji organizuju i provode obradu ličnih podataka, kao i utvrđuju svrhu obrade ličnih podataka, sastav ličnih podataka koji se obrađuju, radnje (radnje) koje se obavljaju sa ličnim podacima.

1.1.2 "Lični podaci" - svaka informacija koja se direktno ili indirektno odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice (subjekt ličnih podataka).

1.1.3 "Obrada ličnih podataka" - svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) izvršenih uz upotrebu alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranjivanje, pojašnjenje (ažuriranje, promjena), izdvajanje, korištenje, prijenos (distribucija, obezbjeđivanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka.

1.1.4 "Povjerljivost ličnih podataka" je obavezna za poštovanje od strane Operatera ili druge osobe koja ima pristup ličnim podacima, zahtjeva da ne dozvoli njihovu distribuciju bez pristanka subjekta ličnih podataka ili postojanja drugog pravnog osnova.

1.1.5. „Korisnik stranice (u daljem tekstu Korisnik) je osoba koja ima pristup Stranici putem interneta i koristi Stranicu internet trgovine.

1.1.6 "Kolačići" su mali dio podataka koji šalje web server i pohranjuje na računaru Korisnika, koji web klijent ili web pretraživač šalje web serveru u HTTP zahtjevu svaki put kada pokušava otvoriti stranicu web stranice. odgovarajući sajt.

1.1.7 "IP adresa" je jedinstvena mrežna adresa čvora u računarskoj mreži izgrađenoj prema IP protokolu.

2. OPŠTE ODREDBE

2.1 Korištenje stranice od strane korisnika znači saglasnost sa ovom Politikom privatnosti i uslovima obrade ličnih podataka Korisnika.

2.2 U slučaju neslaganja sa uslovima Politike privatnosti, Korisnik mora prestati da koristi sajt.

2.3 Stvarna Politika privatnosti odnosi se samo na stranice u domeni root-nation.com, Administracija ne kontrolira i nije odgovorna za stranice trećih strana na koje Korisnik može ići putem linkova dostupnih na našoj stranici.

2.4 Administracija web stranice ne provjerava autentičnost ličnih podataka koje je korisnik web stranice dostavio.

3. PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI

3.1 Ovom Politikom privatnosti utvrđuju se obaveze Administracije web stranice internet trgovine u pogledu neotkrivanja i osiguravanja režima zaštite privatnosti ličnih podataka, koje Korisnik pruža na zahtjev Administracije stranice prilikom registracije na stranici. ili prilikom narudžbe za kupovinu izleta.

3.2 Lične podatke dozvoljene za obradu prema ovoj Politici privatnosti korisnik daje popunjavanjem obrasca za registraciju na web stranici https://root-nation.com/ u različitim odjeljcima i stranicama stranice, uključiti sljedeće informacije:

3.2.1. prezime, ime, patronimija Korisnika;

3.2.2. kontakt telefon korisnika;

3.2.3. e-mail adresa (e-mail), obavještenje o konsultaciji;

3.3. Root Nation štiti Podatke koji se automatski prenose u procesu pregleda reklamnih blokova i prilikom posjete stranicama na kojima je instalirana sistemska statistička skripta („piksel“):

  • IP adresa;
  • informacije iz kolačića;
  • informacije o pretraživaču (ili drugom programu koji pristupa prikazu reklama);
  • vrijeme pristupa;
  • adresu stranice na kojoj se nalazi oglasni blok;
  • referer (adresa prethodne stranice).

3.3.1 Onemogućavanje kolačića može spriječiti pristup nekim dijelovima stranice Root Nation, za koje je potrebna autorizacija.

3.3.2 Root Nation prikuplja statistiku o IP adresama svojih posjetitelja. Ove informacije se koriste u svrhu identifikacije i rješavanja tehničkih problema, za kontrolu zakonitosti izvršenih finansijskih plaćanja.

3.4 Svi drugi lični podaci koji nisu navedeni gore (istorija kupovine, korišćeni pretraživači i operativni sistemi, itd.) podležu pouzdanom skladištenju i nedistribuciji, osim u slučajevima predviđenim u klauzuli 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

4. SVRHE PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

4.1 Lični podaci korisnika Administracija stranice Root Nation može koristiti u svrhu:

4.1.1 Identifikacija Korisnika registrovanog na stranici Root Nation.

4.1.2 Omogućavanje korisniku pristupa personalizovanim resursima Stranice Root Nation.

4.1.3 Uspostavljanje povratnih informacija sa Korisnikom, uključujući slanje poruka i zahtjeva u vezi s korištenjem Stranice Root Nation, pružanje usluga, obrada zahtjeva i prijava Korisnika.

4.1.4 Određivanje lokacije Korisnika kako bi se osigurala sigurnost i spriječile prijevare.

4.1.5 Potvrda autentičnosti i potpunosti ličnih podataka koje daje Korisnik.

4.1.6. Kreiranje naloga ako je Korisnik pristao da kreira nalog.

4.1.7. Poruka korisnika stranice Root Nation o novim objavama na blogu.

4.1.8 Pružanje efikasne korisničke i tehničke podrške korisniku u slučaju problema vezanih za korištenje stranice Root Nation.

4.1.9 Pružanje Korisnika uz njegov pristanak, ažuriranja, biltene i druge informacije u ime Root Nation ili u ime partnera.

4.1.10. Obavljanje reklamnih aktivnosti uz saglasnost Korisnika.

4.1.11. omogućavajući Korisniku pristup stranicama ili uslugama partnera Root Nation za primanje proizvoda, ažuriranja i usluga.

5. METODE I USLOVI OBRADE LIČNIH INFORMACIJA

5.1 Obrada ličnih podataka Korisnika vrši se bez vremenskog ograničenja, na bilo koji zakonit način, uključujući u informacionim sistemima ličnih podataka uz upotrebu alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata.

5.2 Lični podaci Korisnika mogu se prenositi nadležnim državnim organima samo na osnovu i na način utvrđen zakonom.

5.4 U slučaju gubitka ili otkrivanja ličnih podataka, Administracija sajta obaveštava Korisnika o gubitku ili otkrivanju ličnih podataka.

5.5 Administracija sajta preduzima neophodne organizacione i tehničke mere za zaštitu ličnih podataka Korisnika od nezakonitog ili slučajnog pristupa, uništavanja, izobličenja, blokiranja, kopiranja, distribucije, kao i od drugih nezakonitih radnji trećih lica.

5.6 Administracija sajta, zajedno sa Korisnikom, preduzima sve neophodne mere za sprečavanje gubitaka ili drugih negativnih posledica uzrokovanih gubitkom ili otkrivanjem ličnih podataka Korisnika.

6. OBAVEZE STRANA

6.1 Korisnik je dužan da:

6.1.1 Navedite informacije o ličnim podacima potrebnim za korištenje stranice Root Nation.

6.1.2. Ažurirati i dopuniti date informacije o ličnim podacima u slučaju promjene ovih informacija.

6.2 Administracija sajta je dužna da:

6.2.1 Koristiti primljene informacije isključivo u svrhe navedene u tački 4. ove Politike privatnosti.

6.2.2 Da bi se osiguralo da se povjerljive informacije čuvaju u tajnosti, da se ne otkrivaju bez prethodne pismene dozvole Korisnika, kao i da ne prodaju, razmjenjuju, objavljuju ili otkrivaju na druge moguće načine prenesene lične podatke Korisnika, sa izuzetkom klauzule 5.2. i 5.3. ove Politike privatnosti.

6.2.3 Preduzeti mere predostrožnosti za zaštitu poverljivosti ličnih podataka Korisnika u skladu sa postupkom koji se obično koristi za zaštitu ove vrste informacija u postojećem poslovnom prometu.

6.2.4 Blokirati lične podatke koji se odnose na relevantnog Korisnika od trenutka podnošenja zahtjeva ili zahtjeva Korisnika ili njegovog zakonskog zastupnika ili ovlaštenog tijela za zaštitu prava subjekata ličnih podataka za period provjere, u slučaju otkrivanja nepouzdanih ličnih podataka ili nezakonitih radnji.

7. ODGOVORNOST STRANA

7.1 U slučaju gubitka ili otkrivanja povjerljivih informacija, administracija stranice nije odgovorna ako ove povjerljive informacije:

7.1.1. Postao je javno vlasništvo do njegovog gubitka ili otkrivanja.

7.1.2. Primljen je od treće strane prije nego što ga je primila Administracija stranice.

7.1.3. je otkriven uz saglasnost Korisnika.

8. RJEŠAVANJE SPOROVA

8.1 Prije podnošenja tužbe sudu u sporovima koji proizlaze iz odnosa između Korisnika stranice Root Nation i Upravi sajta, obavezno je podnošenje reklamacije (pisani prijedlog za dobrovoljno rješavanje spora).

8.2 Primalac reklamacije je dužan da u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema reklamacije pismeno obavesti podnosioca zahteva o rezultatima razmatranja reklamacije.

8.3 U slučaju nepostizanja sporazuma, spor će biti proslijeđen sudskom organu u skladu sa važećim zakonodavstvom.

8.4 Na ovu Politiku privatnosti i odnose između Korisnika i Administracije stranice primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

9. PROMJENA I BRISANJE LIČNIH PODATAKA

9.1 Korisnik može samostalno pratiti i prilagođavati sastav ličnih podataka na stranici profila. Nakon autorizacije, korisnici mogu pristupiti svojoj ličnoj stranici na: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 U slučaju prestanka korištenja stranice Root Nation, korisnik može poslati zahtjev za brisanje naloga i ličnih podataka putem e-maila [email zaštićen]

9.3 Zahtjev sa naslovom "Ukloni moj nalog sa Root Natiion sajta" mora biti poslat sa registrovane e-mail adrese navedene u profilu korisnika i sadržati informacije iz polja korisničkog imena.

9.4 Administracija sajta je dužna da izvrši proceduru brisanja profila u roku od 5 radnih dana.

10. DODATNI USLOVI

10.1 Administracija stranice ima pravo mijenjati ovu Politiku privatnosti bez pristanka Korisnika.

10.2 Nova Politika privatnosti stupa na snagu od trenutka kada je objavljena na web stranici Root Nation, osim ako je drugačije predviđeno novom verzijom Politike privatnosti.

10.3. Sve prijedloge ili pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti slati na e-mail: [email zaštićen]

10.4 Trenutna Politika privatnosti objavljena je na stranici na: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/