ოთხშაბათი, 21 თებერვალი, 2024 წ

დესკტოპის v4.2.1

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - Root Nation

პერსონალური მონაცემების წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელსაც საიტი აქვს Root Nation, მდებარეობს დომენის სახელზე root-nation.com შეიძლება მიიღოთ მომხმარებლის შესახებ საიტის გამოყენებისას.

1. ტერმინების განმარტება

1.1 კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები:

1.1.1. „საიტის ადმინისტრაცია - საიტის მართვაზე უფლებამოსილი თანამშრომლები, რომლებიც მოქმედებენ მისი სახელით Root Nation, რომლებიც ორგანიზებას უწევენ და ახორციელებენ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ასევე განსაზღვრავენ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანს, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას, პერსონალურ მონაცემებთან შესრულებულ ქმედებებს (ოპერაციებს).

1.1.2 „პერსონალური მონაცემები“ – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების საგანს).

1.1.3 "პერსონალური მონაცემების დამუშავება" - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ნაკრები, რომელიც ხორციელდება ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან პერსონალური მონაცემებით ასეთი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება.

1.1.4 „პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა“ სავალდებულოა ოპერატორის ან სხვა პირის მიერ, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, არ დაუშვას მათი გავრცელება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ან სხვა სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის გარეშე.

1.1.5. „საიტის მომხმარებელი (შემდგომში მომხმარებელი) არის პირი, რომელსაც აქვს წვდომა საიტზე ინტერნეტის საშუალებით და იყენებს ონლაინ მაღაზიის საიტს.

1.1.6 „ქუქი-ფაილები“ ​​არის ვებ სერვერის მიერ გაგზავნილი და მომხმარებლის კომპიუტერში შენახული მონაცემთა მცირე ნაწილი, რომელსაც ვებ კლიენტი ან ვებ ბრაუზერი უგზავნის ვებ სერვერს HTTP მოთხოვნით ყოველ ჯერზე, როდესაც კეთდება გვერდის გახსნის მცდელობა. შესაბამისი საიტის.

1.1.7 „IP მისამართი“ არის IP პროტოკოლის მიხედვით აგებული კომპიუტერული ქსელის კვანძის უნიკალური ქსელური მისამართი.

2. ზოგადი დებულებები

2.1 მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენება ნიშნავს შეთანხმებას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებთან.

2.2 კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს საიტის გამოყენება.

2.3 კონფიდენციალურობის ფაქტობრივი პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ დომენის საიტებზე root-nation.com, ადმინისტრაცია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია ჩვენს საიტზე არსებული ბმულების გავლა.

2.4 ვებგვერდის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს ვებგვერდის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ავთენტურობას.

3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1 წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აწესებს ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტის ადმინისტრაციის ვალდებულებებს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის არგამჟღავნებისა და რეჟიმის უზრუნველსაყოფად, რომელსაც მომხმარებელი უზრუნველყოფს საიტის ადმინისტრაციის მოთხოვნით საიტზე რეგისტრაციის დროს. ან ექსკურსიების შესყიდვის შეკვეთის გაფორმებისას.

3.2 ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით დასამუშავებლად ნებადართული პერსონალური მონაცემები მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ ვებსაიტზე სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით https://root-nation.com/ საიტის სხვადასხვა განყოფილებებსა და გვერდებზე, შეიტანეთ შემდეგი ინფორმაცია:

3.2.1. მომხმარებლის გვარი, სახელი, პატრონიმი;

3.2.2. მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;

3.2.3. ელექტრონული მისამართი (e-mail) კონსულტაციის შესახებ შეტყობინება;

3.3. Root Nation იცავს მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადაიცემა სარეკლამო ბლოკების ნახვის პროცესში და გვერდების მონახულებისას, რომლებზეც დაინსტალირებულია სისტემის სტატისტიკური სკრიპტი ("პიქსელი"):

  • IP მისამართი;
  • ინფორმაცია ქუქიებიდან;
  • ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამა, რომელიც წვდება რეკლამის ჩვენებაზე);
  • წვდომის დრო;
  • გვერდის მისამართი, რომელზეც განთავსებულია სარეკლამო ბლოკი;
  • რეფერენტი (წინა გვერდის მისამართი).

3.3.1 ქუქიების გამორთვამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს საიტის ზოგიერთ ნაწილზე წვდომას Root Nation, რომლებიც საჭიროებენ ავტორიზაციას.

3.3.2 Root Nation აგროვებს სტატისტიკას თავისი ვიზიტორების IP მისამართების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის მიზნით, განხორციელებული ფინანსური გადახდების კანონიერების კონტროლის მიზნით.

3.4 ნებისმიერი სხვა პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც ზემოთ არ არის მითითებული (შესყიდვების ისტორია, გამოყენებული ბრაუზერები და ოპერაციული სისტემები და ა.შ.) ექვემდებარება საიმედო შენახვას და გაუვრცელებას, გარდა პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 5.2. და 5.3. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის.

4. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნები

4.1 მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები საიტის ადმინისტრაცია Root Nation შეიძლება გამოყენებულ იქნას მიზნებისთვის:

4.1.1 საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია Root Nation.

4.1.2 მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა საიტის პერსონალიზებულ რესურსებზე Root Nation.

4.1.3 მომხმარებელთან უკუკავშირის დადგენა, საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული შეტყობინებების და მოთხოვნების გაგზავნის ჩათვლით Root Nation, მომსახურების მიწოდება, მომხმარებლისგან მოთხოვნებისა და განაცხადების დამუშავება.

4.1.4 მომხმარებლის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.

4.1.5 მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ავთენტურობისა და სისრულის დადასტურება.

4.1.6. ანგარიშის შექმნა, თუ მომხმარებელი თანახმაა ანგარიშის შექმნაზე.

4.1.7. შეტყობინება საიტის მომხმარებლისგან Root Nation ბლოგის ახალი პოსტების შესახებ.

4.1.8 მომხმარებლის ეფექტური მომხმარებლისა და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში Root Nation.

4.1.9 მომხმარებლის სახელით მისი თანხმობის, განახლებების, გაზეთების და სხვა ინფორმაციის მიწოდება Root Nation ან პარტნიორების სახელით.

4.1.10. სარეკლამო საქმიანობის განხორციელება მომხმარებლის თანხმობით.

4.1.11. მომხმარებლისთვის პარტნიორების საიტებზე ან სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა Root Nation პროდუქტების, განახლებების და სერვისების მისაღებად.

5. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მეთოდები და პირობები

5.1 მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება დროის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი კანონიერი გზით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან ასეთი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე.

5.2 მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებს მხოლოდ კანონით დადგენილი საფუძვლებითა და წესით.

5.4 პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია აცნობებს მომხმარებელს პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შესახებ.

5.5 საიტის ადმინისტრაცია იღებს აუცილებელ ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის უკანონო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურების, დამახინჯების, დაბლოკვის, კოპირების, გავრცელების, აგრეთვე მესამე მხარის სხვა უკანონო ქმედებებისგან დასაცავად.

5.6 საიტის ადმინისტრაცია მომხმარებელთან ერთად იღებს ყველა საჭირო ზომას მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაკარგვით ან გამჟღავნებით გამოწვეული დანაკარგების ან სხვა უარყოფითი შედეგების თავიდან ასაცილებლად.

6. მხარეთა ვალდებულებები

6.1 მომხმარებელი ვალდებულია:

6.1.1 მიაწოდეთ ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც აუცილებელია საიტის გამოყენებისთვის Root Nation.

6.1.2. განაახლეთ და შეავსეთ მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ ამ ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში.

6.2 საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:

6.2.1 გამოიყენეთ მიღებული ინფორმაცია ექსკლუზიურად ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე-4 პუნქტში მითითებული მიზნებისთვის.

6.2.2 იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია იყოს კონფიდენციალური, არ იყოს გამჟღავნებული მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, ასევე არ გაყიდოს, გაცვალოს, გამოაქვეყნოს ან სხვა შესაძლო გზით არ გაამჟღავნოს მომხმარებლის გადაცემული პერსონალური მონაცემები, პუნქტის გარდა 5.2. და 5.3. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის.

6.2.3 სიფრთხილის ზომების მიღება მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად იმ პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ სახის ინფორმაციის დასაცავად არსებულ ბიზნეს ბრუნვაში.

6.2.4 დაბლოკოს შესაბამის მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები მომხმარებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ განაცხადის ან მოთხოვნის მომენტიდან შემოწმების პერიოდში, აღმოჩენის შემთხვევაში. არასანდო პერსონალური მონაცემების ან უკანონო ქმედებების შესახებ.

7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1 კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია:

7.1.1. გახდა საჯარო საკუთრება მის დაკარგვამდე ან გამჟღავნებამდე.

7.1.2. იგი მიღებული იყო მესამე მხარისგან, სანამ მიიღებდა საიტის ადმინისტრაციას.

7.1.3. გამჟღავნდა მომხმარებლის თანხმობით.

8. დავების გადაწყვეტა

8.1 სასამართლოში სარჩელის შეტანამდე დავების შესახებ, რომლებიც წარმოიქმნება საიტის მომხმარებლის შორის ურთიერთობებიდან Root Nation და საიტის ადმინისტრაციას, სავალდებულოა საჩივრის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით გადაწყვეტის შესახებ).

8.2 პრეტენზიის მიმღებმა პრეტენზიის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით უნდა აცნობოს განმცხადებელს სარჩელის განხილვის შედეგები.

8.3 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაეცემა სასამართლო ორგანოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.4 მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობებზე.

9. პერსონალური მონაცემების შეცვლა და წაშლა

9.1 მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად აკონტროლოს და დაარეგულიროს პერსონალური მონაცემების შემადგენლობა პროფილის გვერდზე. ავტორიზაციის შემდეგ მომხმარებლებს შეუძლიათ წვდომა თავიანთ პერსონალურ გვერდზე: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 საიტით სარგებლობის შეწყვეტის შემთხვევაში Root Nation, მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშის და პერსონალური მონაცემების წაშლის მოთხოვნა ელექტრონული ფოსტით გაგზავნოს [ელ.ფოსტით დაცულია]

9.3 მოთხოვნა სათაურით "Remove my account from the Root Ntiion საიტი" უნდა გაიგზავნოს მომხმარებლის პროფილში მითითებული რეგისტრირებული ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან და შეიცავდეს ინფორმაციას მომხმარებლის სახელის ველიდან.

9.4 საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია განახორციელოს პროფილის წაშლის პროცედურა 5 სამუშაო დღის ვადაში.

10. დამატებითი პირობები

10.1 საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

10.2 ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამოქმედდება ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან Root Nation, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

10.3. ყველა წინადადება თუ შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა გაიგზავნოს ელ-ფოსტაზე: [ელ.ფოსტით დაცულია]

10.4 მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განთავსებულია გვერდზე: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/