Zásady ochrany osobných údajov - Root Nation

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady ochrany osobných údajov) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré stránka obsahuje Root Nation, ktorý sa nachádza na názve domény root-nation.com môže dostať o Používateľovi pri používaní stránky.

1. VYMEDZENIE POJMOV

1.1 V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa používajú nasledujúce výrazy:

1.1.1. „Správa stránky – zamestnanci poverení správou stránky, konajúci v mene o Root Nation, ktoré organizujú a vykonávajú spracúvanie osobných údajov, ako aj určujú účel spracúvania osobných údajov, skladbu osobných údajov, ktoré sa majú spracúvať, úkony (operácie) vykonávané s osobnými údajmi.

1.1.2 „Osobné údaje“ – akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (subjekt osobných údajov).

1.1.3 „Spracúvanie osobných údajov“ – akákoľvek akcia (operácia) alebo súbor akcií (operácií) vykonaná s použitím nástrojov automatizácie alebo bez použitia takýchto nástrojov s osobnými údajmi, vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, zhromažďovania, uchovávanie, objasňovanie (aktualizácia, zmena), extrakcia, použitie, prenos (distribúcia, poskytovanie, sprístupnenie), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie, zničenie osobných údajov.

1.1.4 „Dôvernosť osobných údajov“ je povinná pre splnenie zo strany Prevádzkovateľa alebo inej osoby, ktorá má prístup k osobným údajom, požiadavku neumožniť ich šírenie bez súhlasu subjektu osobných údajov alebo prítomnosti iného právneho základu.

1.1.5. „Používateľom stránky (ďalej len Používateľ) je osoba, ktorá má prístup na Stránku prostredníctvom internetu a používa Stránku internetového obchodu.

1.1.6 „Cookies“ je malý údaj odoslaný webovým serverom a uložený v počítači Používateľa, ktorý webový klient alebo webový prehliadač odošle webovému serveru v HTTP požiadavke pri každom pokuse o otvorenie stránky. príslušnej lokality.

1.1.7 „IP adresa“ je jedinečná sieťová adresa uzla v počítačovej sieti vybudovanej podľa IP protokolu.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Používaním stránky Používateľom sa rozumie súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami spracovania osobných údajov Používateľa.

2.2 V prípade nesúhlasu s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov musí Používateľ prestať používať stránku.

2.3 Aktuálne Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na stránky v doméne root-nation.com, Administrácia nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže Používateľ prejsť prostredníctvom odkazov dostupných na našej stránke.

2.4 Administrácia webovej stránky nekontroluje pravosť osobných údajov poskytnutých používateľom webovej stránky.

3. PREDMET ZÁSAH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Tieto Zásady ochrany osobných údajov ustanovujú povinnosti Správy stránky internetového obchodu týkajúce sa mlčanlivosti a zabezpečenia režimu ochrany súkromia osobných údajov, ktoré Užívateľ poskytne na žiadosť Správy stránky pri registrácii na stránke. alebo pri zadávaní objednávky na nákup výletov.

3.2 Osobné údaje povolené na spracovanie podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov poskytuje Používateľ vyplnením registračného formulára na webovej stránke https://root-nation.com/ v rôznych sekciách a stránkach lokality uveďte nasledujúce informácie:

3.2.1. priezvisko, meno, priezvisko Používateľa;

3.2.2. kontaktné telefónne číslo Užívateľa;

3.2.3. emailová adresa (e-mail), oznámenie o konzultácii;

3.3. Root Nation chráni Údaje, ktoré sa automaticky prenášajú v procese prezerania reklamných blokov a pri návšteve stránok, na ktorých je nainštalovaný systémový štatistický skript ("pixel"):

  • IP adresa;
  • informácie zo súborov cookie;
  • informácie o prehliadači (alebo inom programe, ktorý pristupuje k zobrazovaniu reklamy);
  • prístupový čas;
  • adresa stránky, na ktorej sa reklamný blok nachádza;
  • referrer (adresa predchádzajúcej stránky).

3.3.1 Zakázanie súborov cookie môže zabrániť prístupu k niektorým častiam stránky Root Nation, ktoré vyžadujú autorizáciu.

3.3.2 Root Nation zbiera štatistiky o IP adresách svojich návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na účely identifikácie a riešenia technických problémov, na kontrolu zákonnosti uskutočnených finančných platieb.

3.4 Akékoľvek iné osobné údaje neuvedené vyššie (história nákupov, používané prehliadače a operačné systémy atď.) podliehajú spoľahlivému ukladaniu a nedistribúcii, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 5.2. a 5.3. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

4. ÚČELY ZBERU OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ POUŽÍVATEĽOV

4.1 Osobné údaje užívateľa Správa stránky Root Nation možno použiť na účely:

4.1.1 Identifikácia Používateľa registrovaného na stránke Root Nation.

4.1.2 Poskytnutie prístupu Používateľovi k personalizovaným zdrojom Stránky Root Nation.

4.1.3 Vytvorenie spätnej väzby s Používateľom, vrátane odosielania správ a požiadaviek súvisiacich s používaním Stránky Root Nation, poskytovanie služieb, vybavovanie žiadostí a žiadostí Používateľa.

4.1.4 Určenie polohy Používateľa s cieľom zaistiť bezpečnosť a zabrániť podvodom.

4.1.5 Potvrdenie pravosti a úplnosti osobných údajov poskytnutých Používateľom.

4.1.6. Vytvorenie účtu, ak Používateľ súhlasil s vytvorením účtu.

4.1.7. Správa od používateľa stránky Root Nation o nových blogových príspevkoch.

4.1.8 Poskytovanie efektívnej zákazníckej a technickej podpory Používateľovi v prípade problémov súvisiacich s používaním Stránky Root Nation.

4.1.9 Poskytovanie Používateľovi s jeho súhlasom, aktualizácií, newsletterov a iných informácií v mene Root Nation alebo v mene spoločníkov.

4.1.10. Vykonávanie reklamných aktivít so súhlasom Používateľa.

4.1.11. poskytovanie prístupu Používateľovi na stránky alebo služby partnerov Root Nation dostávať produkty, aktualizácie a služby.

5. SPÔSOB A PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Spracúvanie osobných údajov Užívateľa sa vykonáva bez časového obmedzenia akýmkoľvek legálnym spôsobom, a to aj v informačných systémoch osobných údajov s využitím nástrojov automatizácie alebo bez použitia takýchto nástrojov.

5.2 Osobné údaje Užívateľa môžu byť odovzdané oprávneným štátnym orgánom len z dôvodov a spôsobom ustanoveným zákonom.

5.4 V prípade straty alebo sprístupnenia osobných údajov Správa Stránky informuje Užívateľa o strate alebo sprístupnení osobných údajov.

5.5 Správa stránky prijíma potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov Užívateľa pred nezákonným alebo náhodným prístupom, zničením, skreslením, blokovaním, kopírovaním, šírením, ako aj pred iným nezákonným konaním tretích osôb.

5.6 Správa stránky spolu s Používateľom prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránila stratám alebo iným negatívnym následkom spôsobeným stratou alebo zverejnením osobných údajov Používateľa.

6. POVINNOSTI STRÁN

6.1 Používateľ je povinný:

6.1.1 Poskytnúť informácie o osobných údajoch potrebných na používanie stránky Root Nation.

6.1.2. Aktualizovať a doplniť poskytnuté informácie o osobných údajoch v prípade zmien týchto informácií.

6.2 Správa stránky je povinná:

6.2.1 Používať prijaté informácie výlučne na účely uvedené v článku 4 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6.2.2 Zabezpečiť zachovanie dôvernosti dôverných informácií, nezverejniť ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Užívateľa, ako aj nepredávať, vymieňať, zverejňovať alebo iným možným spôsobom nezverejňovať prenesené osobné údaje Užívateľa, s výnimkou doložky 5.2. a 5.3. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6.2.3 Prijať opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov Používateľa v súlade s postupom, ktorý sa zvyčajne používa na ochranu tohto druhu informácií v existujúcom obchodnom obrate.

6.2.4 Blokovať osobné údaje týkajúce sa príslušného Používateľa od okamihu podania žiadosti alebo žiadosti Používateľom alebo jeho zákonným zástupcom alebo povereným orgánom na ochranu práv dotknutých osôb po dobu overenia, v prípade zistenia nespoľahlivých osobných údajov alebo nezákonného konania.

7. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

7.1 V prípade straty alebo zverejnenia Dôverných informácií Správa Stránky nezodpovedá, ak tieto dôverné informácie:

7.1.1. Verejným majetkom sa stal až do jeho straty alebo zverejnenia.

7.1.2. Bola prijatá od tretej strany predtým, ako ju prijala správa stránky.

7.1.3. bol zverejnený so súhlasom Používateľa.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1 Pred podaním žaloby na súd v sporoch vyplývajúcich zo vzťahov medzi Používateľom Stránky Root Nation a Správou stránky je povinné podať reklamáciu (písomný návrh na dobrovoľné urovnanie sporu).

8.2 Príjemca reklamácie je povinný do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie písomne ​​informovať prihlasovateľa reklamácie o výsledku posúdenia reklamácie.

8.3 V prípade nedosiahnutia dohody bude spor postúpený súdnemu orgánu v súlade s platnou legislatívou.

8.4 Na tieto Zásady ochrany osobných údajov a vzťahy medzi Používateľom a Správou Stránky sa vzťahuje súčasná legislatíva.

9. ZMENA A VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Používateľ môže samostatne sledovať a upravovať zloženie osobných údajov na stránke profilu. Po autorizácii môžu používatelia pristupovať na svoju osobnú stránku na adrese: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 V prípade ukončenia používania stránky Root Nation, môže používateľ poslať žiadosť o vymazanie účtu a osobných údajov e-mailom [chránené e-mailom]

9.3 Žiadosť s predmetom „Odstrániť môj účet zo stránky Root Natiion“ musí byť odoslaná z registrovanej e-mailovej adresy uvedenej v profile používateľa a musí obsahovať informácie z poľa používateľského mena.

9.4 Správa stránky je povinná vykonať procedúru vymazania profilu do 5 pracovných dní.

10. DODATOČNÉ PODMIENKY

10.1 Administrácia stránky má právo vykonávať zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov bez súhlasu Používateľa.

10.2 Nové Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Root Nation, pokiaľ nová verzia Zásad ochrany osobných údajov neustanovuje inak.

10.3. Všetky návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov zasielajte na e-mail: [chránené e-mailom]

10.4 Aktuálne Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/